Λαικές Παροιμοίες

 

 • Α β ρ α κ ο υ ς   βρακί δέν ειδι, ειδι του βρακί κι χέσ'κι    
 • Αγαπάει ού θιός τούν κλέφτ', αγαπάει κι του νοικουκύρ'
 • Οπου αγαπάει πιδεύ'(ει)   (παιδεύει)
 • Αγια Βαρβάρα βαρβαρών’, Αγιος Σάββας σαβανών’ κι  Αγιος Νικόλας παραχών'.
 • Τ' άσπρισι τά γένια τ' ό Αι - Νικόλας (χιόνισε του Αγίου Νικολάου)
 • Εφτασι τ' Αγιου Λουκά σπεiρτι στιάρια στά Βαρκά!
 • Αν δέν έρθω τ' Αγιου Μηνά, τ’ Αγιου Φιλίππ' εiμαι μέσα
 • Κατά που μι (με) πούλησις άγόρασις (αγόρασες)
 • Οταν πλιουν, άγουράζουν
 • Ανθρουπους αγράμματους ξύλου άπιλέκητου
 • Ήρθαν τ' άγρια νά διώξουν τά ημιρα
 • Τ' aγώϊ ξυπνάει τούν aγουγιάτ' (αγωγιάτη)
 • Αι - Δημητράκη μικρό καλουκιράκι.
 • Λέγεται διά τάς καλοκαιρινός όντως ενίοτε ημέρας του Όκτωβρίου (Αι - Δημήτρη). ( Ό λαός διατυπώνει την παροιμίαν αυτήν λίαν ευφυώς και με μίαν μόνον λέξιν: γουμαρουκαλόκιρου! )
 • Φίλους  (φίλος)  ακάλιστους καθάριους διακουνιάρ'ς
 • Ενα χρόνου άκλαδου πέντι χρόνια έρημου (ερημο)
 • Ακόμα δέν τούν είδαμι, Γιάνν’ τούν ειπαμι (είπαμε)
 • Αντάμα κουβιντιάζουμι κι αχώρια (χωριστά) ακούμι
 • Οπου ακούς πουλλά κιράσια κράτα κι μικρό καλάθ'
 • Ακριβός στά πίτυρα κι φτηνός στ' αλεύρ’
 • Μπάτι  (ε)  σκύλ'(οι)  αλέστι  (ε)   κι αλεστικά μη δίνιτι  (δίνετε)
 • Βγήκι κ' ή αλιπού στού παζάρ'
 • Ή πονηρή αλιπου πιάνιτι κι απτ' τα τέσσιρα
 • Σάν τού λύκου κι την αλπού μι τού στιάρ'  κι τ’ άχυρου
 • Απού μικρό πιδί κι μιθυσμένου μαθαίνεις την αλήθεια
 • Λέγε πάντα την αλήθεια νά 'χης ταό θεό βοήθεια
 • Αλλους κρατάει τήν κανίστρα κι άλλους τρώει τά σημίτια
 • Οποιους σκάβ' τ' αλλουνού τού λάκκου, πέφτ' ή ίδιους μέσα
 • Αλλού ού παπάς κι αλλού τά ράσα τ'
 • Αλλού τά κακαρίσματα κι αλλού γιννάν οι κόττις
 • Αλλού τού όνειρου (τό όνειρο)  κι αλλού του θάμα (θαυμα)
 • Απ' τήν άναβρουχιά καλό εινι κι τού χαλάζ'
 • Αναβε τό λυχνάρι σου προτού νά σ' ευρ' ή νύχτα
 • Οποιους ανακατεύιτι μι τά πίτυρα, τούν τρων’ οί κόττις
 • Ανιμουμαζώματα διαουλουσκουρπίσματα
 • Τ' άνταμ'κό κι τού έρμου ειν' ένα,
 • Η λύκους τήν αντάρα χαίριτι (χαίρεται)
 • Απιαστους  (άπιαστος)  κλέφτ'ς καθάριους νοικουκύρ'ς
 • Αν εισι κι παπάς, μέ τήν αράδα σου θά πάς
 • Αραιά γιά ν’ αγαπιόμαστι
 • Οσου αριώνουν   (αραιώνουν)   τά σκόρδα τόσου χουντραίνουν
 • Εμ άρνάτα έμ μαλλάτα εμ τ' αρνί θηλ'κό
 • Πολλοί οί νεκροί πού κάθονται στ' άρρωστου τό κεφάλι  
 • Άσκουπους ού νους διπλός ου κόπους
 • Αύγουστε, καλέ μου μήνα, νά 'σαν δυο φορές το χρόνο!
 • Τ' άψύ τού ξίδ* τ' άγγειό τ' χαλάει
 • Είνι   β α ρ ε ι ά   ή καλουγιρική
 • Τούν φταίει τού γουμάρ' κι βαρεί τού σαμάρ'
 • Αντί νά βουγγήσουν τά βόδια, βουγγάει ού αμαξας
 • Βουή (βοή) λαού ουργή (οργή) θεού
 • Οσου βουηθάει ή νύχτα κι ή αυγή ούτι ή μάννα ούτι ή αδιρφή
 • Βρήκι ή νύφ' τού υνί πίσου άπ' τήν πόρτα!
 • Γκύλ'σι ή τέντζιρης κι βρήκι τού καπάκι τ'
 • Οπούς βρήκις, νύφη μ', οχι οπους ήξιρις (ήξερες)
 • Φύλαξε μι, οταν μ' ευρης, για νά μ' εχης, οταν θέλης
 • Βρουντάν τά σίδερα, βρουντάει κι ή σακκουράφα
 • Πιρασμέν' βρουχή κάπα δε χρειάζιτι (χρειάζεται)
 • Κι τά βαρειά κι τ' αλαφρά στού    γάιδαρου
 • Γιά τού γαμπρό γιννάει κι η κόκκουρας
 • Ου γαμπρός γιος δέ γίνιτι (γίνεται)  κι ή νύφ' θυγατέρα
 • Γενάρη μήνα κλάδευε φεγγάρι μή 'ξετάζης
 • Πίττα, κόττα τού Γινάρ' κόκκουτα τούν Άλουνάρ'
 • Χιόνι πέφτει τό Γενάρη, χαρές θά 'χωμε τον Άλωνάρη   
 • Μι γκαβόν θά κοιμ'θής, τού προυΐ θά γκαλιουρίζ'ς
 • Ποιος γκαβός δέ θέλ' τά μάτια τ';
 • Πάει ή γκαμήλα νά τή βάλουν κέρατα, την έκουψαν κι τ' αυτιά
 • Γλώσσα παπούτσ' μυαλό κουκκούτσ'
 • Πάει ή γλώσσα της ρουδάν’ (ι).
 • Κάλλιο γνώσ'(η) παρά γρόσ'(ι).
 • Ενα γουμάρ' εινι στου παζάρ'...
 • Γρούν’ στου σακκί...
 • Ούλα τά γ'ρούνια μιά (τήν ίδια) σούρλα έχουν
 • Μάθι νέος γράμματα, νά 'χης καλά γιράματα
 • Κάλλιο γρόσ' παρά γνώσ'(η)'
 • Ούτι γρόσ' στη σακκούλα ούτι ντέρτ' στην καρδούλα
 • Εμαθι γυμνός κι ντρέπιτι  ντυμένους
 • Η πρώτ' γυναίκα δούλα κι ή δεύτιρη κυρά
 • Η γριά νιράγγ'ρου γύριυι (γύρευε) τώρα τού μ'σουχείμουνου
 • Ή γριά δεν εΐχι δ'λειά κι άγόραζι γ'ρουνόπλα.
 • Δουλεύουν τ' άλουγα κι τρων τά γαϊδούρια
 • Δούλιψέ μι κακουρρίζικι νά μή γίνου σαν ισένα 
 •  Δυό αγγούρια δέ χουράν σι μιά άμασχάλ'(η)

 

Copyright © Μορφωτικός Εξωραϊστικος Σύλλογος Καναλίων

Created By Papavasileiou Lampros 

 

3.png0.png3.png3.png8.png1.png

Συνδεμένοι

1
Online